Hướng dẫn rút học phần đã đăng ký

06/05/2022 - Lượt xem: 2662

a) Quy định chung

   - Ngoài các điều chỉnh đăng ký được thực hiện trong quá trình đăng ký học phần theo thông báo của Nhà trường đối với các nhóm lớp đang ở trạng thái “Mở lớp”. Sau khi có kết quả mở lớp chính thức, sinh viên có nguyện vọng rút bớt học phần đã đăng ký thành công với các điều kiện sau:

   + Thời gian nhận giải quyết đơn rút học phần trước khi nhóm lớp học phần đạt 50% khối lượng học tập theo kế hoạch. Ngoài thời hạn quy định, học phần vẫn được giữ nguyên trong phiếu đăng ký học và nếu sinh viên không đi học học phần này sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm F.

   + Sinh viên phải hoàn thành học phí học phần đăng ký rút trước khi nộp đơn.

   - Lưu ý:

   + Sinh viên chỉ được phép bỏ lớp đối với học phần xin rút bớt, sau khi có kết quả giải quyết thành công được thông báo.

   + Học phần nếu được giải quyết rút thành công sẽ xóa khỏi dữ liệu đăng ký và sinh viên không bị điểm F trong trường hợp không học, không thi học phần này.

b) Các bước thực hiện

Bước

Nội dung

Người

thực hiện

Thời gian

thực hiện

Biểu mẫu

1

Lấy Mẫu đơn BM-ĐT-03, điền đầy đủ thông tin yêu cầu và xin ý kiến tư vấn của Cố vấn học tập

Sinh viên

(Theo quy định nêu trên)

BM-ĐT-03

2

- Cố vấn học tập kiểm tra, tư vấn và có xác nhận vào đơn (chấp thuận hay không chấp thuận) việc rút bớt học phần của sinh viên

- Trường hợp được chấp thuận rút bớt học phần, sinh viên nộp đơn về phòng QLĐT

CVHT,

Sinh viên

 

 

3

Giải quyết và thông báo kết quả:

+ Trường hợp được giải quyết: cập nhật (rút học phần) ngay vào hệ thống phần mềm quản lý đào tạo PMT;

+ Trường hợp không được giải quyết: gửi tin báo đến sinh viên tại mục “Ghi chú nhắc nhở” trong trang cá nhân sinh viên.

P. QLĐT

03 ngày sau khi nhận đơn của sinh viên

 

4

Xem kết quả tại trang cá nhân, bằng cách đăng nhập vào Cổng thông tin người học tại: https://phongdaotao.ntt.edu.vn/

Sinh viên