Hướng dẫn đăng ký chuyển lớp học phần

06/05/2022 - Lượt xem: 1354

a) Các trường hợp xem xét

   - Lớp học phần đã đăng ký có lịch học không phù hợp với lịch học chung của sinh viên.

   - Lớp học phần đã đăng ký trùng lịch hoặc vướng điều kiện để đăng ký nhóm lớp học phần bắt buộc khác phải học theo tiến độ của chương trình đào tạo.

   - Lớp học phần chuyển đến phải còn sĩ số cho phép đăng ký và chưa bắt đầu giảng dạy.

b) Các bước thực hiện

Bước

Nội dung

Người

thực hiện

Thời gian

thực hiện

Biểu mẫu

1

Lấy Mẫu đơn BM-ĐT-02, điền đầy đủ thông tin yêu cầu và nộp về Khoa quản lý học phần

Sinh viên

Trước khi nhóm lớp học phần bắt đầu ít nhất 01 tuần

BM-ĐT-02

2

- Lãnh đạo Khoa chỉ đạo kiểm tra thông tin và đề xuất giải quyết đơn (đồng ý hay không đồng ý)

Khoa/ BM quản lý học phần

02 ngày

 

- Thư ký/ Giáo vụ chuyển hồ sơ về P. QLĐT để xem xét giải quyết (có thể gửi trước hình chụp/ file scan đơn, bổ túc bản chính chậm nhất 01 ngày sau khi P.QLĐT giải quyết xong).

3

Giải quyết và thông báo kết quả:

+ Trường hợp được giải quyết: cập nhật ngay vào hệ thống phần mềm quản lý đào tạo PMT;

+ Trường hợp không được giải quyết: gửi tin báo đến sinh viên tại mục “Ghi chú nhắc nhở” trong trang cá nhân sinh viên.

P. QLĐT

02 ngày

 

4

Xem kết quả tại trang cá nhân, bằng cách đăng nhập vào Cổng thông tin người học tại https://phongdaotao.ntt.edu.vn/

Sinh viên