$(if chap-id)
$(endif)

Hệ thống đăng kí học phần: Nhấp vào đây

Thông tin, thông báo, lịch học, lịch thi và các vấn đề khác: Nhấp vào đây