Hướng dẫn cập nhật điểm học phần

06/05/2022 - Lượt xem: 548

   a) Các trường hợp xem xét

   - Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại về các cột điểm quá trình, điểm giữa kỳ, điểm thi bổ sung của môn học/ học phần (gọi tắt là học phần) do hoãn thi hoặc chuyển lịch thi và có đơn nộp trong thời hạn tối đa 01 học kỳ sau.

   - Riêng đối với các học phần thực hành, sinh viên liên hệ trực tiếp với Giảng viên hoặc Bộ môn phụ trách học phần để được hướng dẫn giải đáp.

   b) Các bước thực hiện

Bước

Nội dung

Người thực hiện

Thời gian

thực hiện

Biểu mẫu

1

Lấy Mẫu đơn BM-ĐT-05, điền đầy đủ thông tin yêu cầu và nộp về Khoa quản lý học phần

Sinh viên

 

BM-ĐT-05

2

Giải quyết và thông báo kết quả:

- Lãnh đạo Khoa chỉ đạo kiểm tra và thông báo kết quả cho sinh viên qua tin báo tại mục “Ghi chú nhắc nhở” trong trang cá nhân sinh viên

- Trường hợp có thay đổi kết quả, Khoa chuyển đơn đã giải quyết về phòng QLĐT

Khoa quản lý học phần

02 ngày

 

3

Cập nhật điểm lên hệ thống PMT (nếu có thay đổi về điểm số)

P.QLĐT

01 ngày

 

4

Xem kết quả tại trang cá nhân, bằng cách đăng nhập vào Cổng thông tin người học tại https://phongdaotao.ntt.edu.vn/

Sinh viên