Thông báo về việc nhắc nhở sinh viên hoàn tất đăng ký học phần HK2 năm học 2022-2023

27/12/2022 - Lượt xem: 3128

Nhà trường ra thông báo số 261/TB-NTT ngày 27/12/2022 về việc nhắc nhở sinh viên hoàn tất đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023, xem chi tiết tại đây