Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023

02/12/2022 - Lượt xem: 28730

Nhà trường ra thông báo số 244/TB-NTT ngày 30/11/2022 về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023, xem chi tiết tại đây