Thông báo về thời hạn nộp Chứng nhận, Chứng chỉ điều kiện đầu ra tốt nghiệp

17/01/2024 - Lượt xem: 8770

Nhà trường ban hành thông báo số 15/TB-NTT ngày 12/01/2024 về thời hạn nộp Chứng nhận, Chứng chỉ điều kiện đầu ra tốt nghiệp