Thông báo rà soát, triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập

29/10/2021 - Lượt xem: 3450

     Năm học 2021-2022 đang được triển khai trong tình hình dịch Covid-19 vẫn còn rủi ro tại nhiều địa phương. Việc tổ chức học trực tiếp chưa thể triển khai một cách đầy đủ; Vì vậy, Hiệu trưởng Nhà trường thông báo đến các đơn vị và sinh viên toàn Trường một số nội dung sau:

1/ Đối với các Khoa, Viện quản lý học phần

     a) Rà soát toàn bộ kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2020-2021 đặc biệt với các lớp học phần còn dở dang, và học kỳ 1 năm học 2021-2022; Xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thực hiện với các phương án cụ thể như sau:

     - Học trực tuyến: tiếp tục thực hiện và hoàn tất lớp học phần theo hình thức dạy học, thi trực tuyến;

     - Học trực tiếp: các Khoa, Viện chủ động lên kế hoạch thông báo cụ thể đến sinh viên nắm rõ để thực hiện; trên nguyên tắc phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay và phải có lộ trình phù hợp để sinh viên thực hiện; Đặc biệt ưu tiên cho các học phần đặc thù như: thực hành, thí nghiệm, thực tập, đồ án,…

     - Tạm dừng: các Khoa, Viện thống kê và có thông báo cụ thể cho sinh viên rõ danh sách lớp học phần trong học kỳ 3 năm học 2020-2021 không thể tiếp tục thực hiện, bắt buộc phải tạm dừng chờ thời gian tổ chức học trực tiếp, và chuyển lớp học phần sang học kỳ tiếp theo.

     b) Khẩn trương hoàn tất công tác điểm học kỳ 3 năm học 2020-2021, nộp điểm và hồ sơ theo Thông báo số 157/TB-NTT ngày 14/6/2021 về cho phòng Quản lý Đào tạo, thời hạn đến hết ngày 08/11/2021. Tất cả các lớp học phần chưa hoàn thành điểm sau thời gian này sẽ chuyển sang học kỳ tiếp theo.

2/ Đối với sinh viên

     - Tiếp tục nỗ lực để hoàn tất khối lượng năm học 2020-2021 và học kỳ 1 năm học 2021-2022 kịp tiến độ học tập và tốt nghiệp;

     - Trong giai đoạn này, sinh viên gặp khó khăn không thể tham gia học trực tiếp khi các lớp học phần được tổ chức trở lại thì cần gửi thông tin về Khoa, Viện đề nghị nhận điểm I (điểm chờ) cho học phần này. Sinh viên sẽ được học, thi các lớp học phần này khi điều kiện học tập trở lại bình thường.

     - Đối với các học phần phải tạm dừng chờ thời gian học trực tiếp, sinh viên giữ liên hệ với Khoa, Viện để theo dõi và thực hiện trong thời gian tới.

     Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị các Khoa, Viện, Phòng, Ban chủ động thông báo triển khai và hỗ trợ sinh viên; Sinh viên tiếp tục nỗ lực tham gia học tập trong điều kiện còn khó khăn như hiện nay; đồng thời nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này./.

_____

Xem nội dung đầy đủ Thông báo số 270/TB-NTT ngày 29/10/2021

Thông báo số 273/TB-NTT ngày 01/11/2021 về điều kiện tham gia học tập trung tại Trường trong tình hình dịch Covid-19.