Thông báo kết quả sơ bộ xét học vụ học kỳ 1 năm học 2021-2022

09/03/2022 - Lượt xem: 5341

Thực hiện Kế hoạch 02/KH-NTT ngày 04/01/2022 của Hiệu trưởng Trường; Phòng Quản lý Đào tạo công bố kết quả sơ bộ xét học vụ học kỳ 1 năm học 2021-2022. Theo đó, học kỳ 1 năm học 2021-2022 Phòng QLĐT chỉ đề xuất cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên: “Điểm trung bình học kỳ đạt dưới 0.80 đối với học kỳ đầu tiên của khóa học; dưới 1.00 đối với các học kỳ tiếp theo, hoặc sinh viên không đăng ký học tập trong học kỳ mà không có lý do chính đáng”.

Sinh viên cần đăng nhập hệ thống Cổng thông tin người học tại địa chỉ https://phongdaotao.ntt.edu.vn/ xem kết quả (nếu có) tại mục Ghi chú nhắc nhở.

Lưu ý:

+ Sinh viên cần phản hồi các lý do chính đáng và sai sót (nếu có) về Khoa/Viện quản lý sinh viên hoặc phòng Quản lý đào tạo đến hết ngày 25/3/2022.

+ Sinh viên không có dữ liệu học tập ở mỗi học kỳ (không đăng ký học phần học tập, không đăng ký xét tốt nghiệp) mà không có lý do được phản hồi sẽ bị cảnh báo kết quả học tập sau khi kết thúc học kỳ. Do vậy sinh viên thuộc các trường hợp này cần phải phản hồi thông tin về Khoa/ Viện quản lý sinh viên hoặc Phòng Quản lý đào tạo nắm để xem xét, cần thiết thì phải làm đơn nghỉ học tạm thời.

+ Sinh viên đã có quyết định tạm nghỉ học (bảo lưu) khi nghỉ hết thời hạn theo quyết định thì phải nhập học trở lại. Quá thời hạn tạm nghỉ, Nhà trường sẽ rà soát ra quyết định buộc thôi học (xóa tên) sinh viên không nhập học trở lại.

+ Đến học kỳ 2 năm học 2021-2022, sinh viên thuộc diện quá thời hạn đào tạo cho phép của ngành học đã được Nhà trường gửi nhắc nhở vào ngày 09/3/2022. Nhà trường tiếp nhận và xem xét các phản hồi chính đáng của sinh viên (gửi về Phòng Quản lý đào tạo) đến hết ngày 25/3/2022.

+ Đối với sinh viên đã hoàn thành chương trình học, đang trong thời gian chờ hoàn thành các chuẩn đầu ra khác (không liên quan đến việc đăng ký học phần từng học kỳ) phải lập kế hoạch hoàn thành và xét tốt nghiệp trước khi hết thời gian đào tạo; đồng thời phải thông báo về Khoa/ Viện quản lý sinh viên nắm thông tin. Trường hợp thời gian cần để hoàn thành các chuẩn đầu ra này dài thì sinh viên phải có đơn tạm nghỉ học để Nhà trường xem xét giải quyết theo quy định.

Sau ngày 25/3/2022, Phòng QLĐT sẽ cập nhật danh sách sinh viên có đăng ký xét tốt nghiệp thành công trong đợt 1 năm 2022 theo Thông báo số 05/TB-NTT ra khỏi danh sách nhắc nhở và ban hành các quyết định xử lý học vụ có liên quan.