Nhắc: về việc đóng học phí sau khi đăng ký học phần

03/09/2022 - Lượt xem: 4428

Thực hiện Thông báo 157/TB-NTT về kế hoạch học tập, đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023; 

Phòng Quản lý đào tạo thông báo nhắc sinh viên về thời hạn đóng học phí sau khi đăng ký học phần thành công như sau:

- Nhóm 01: thời hạn đóng học phí đến hết ngày 05/9/2022

- Nhóm 02: thời hạn đóng học phí đến hết ngày 18/9/2022

Sau thời hạn trên, nhà trường sẽ hủy đăng ký các học phần chưa hoàn thành học phí.

Lưu ý: nhóm sinh viên tương ứng theo các khoa/ ngành/ khóa đã được công bố tại thông báo 157/TB-NTT