Ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

20/04/2021 - Lượt xem: 889

Năm 2022

1/ Đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Luật Kinh tế, mã số 8380107, xem chi tiết tại đây.

2/ Đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, mã số 8220201, xem chi tiết tại đây.

3/ Đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng, mã số 8580201, xem chi tiết tại đây.

 

Năm 2021

1/ Đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất, mã số 8720210, xem chi tiết tại đây.

2/ Đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý an toàn giao thông đường bộ (ngành thí điểm), xem chi tiết tại đây.