Gia hạn thời gian đóng học phí và xử lý N* học kỳ 3 năm học 2021-2022

23/05/2022 - Lượt xem: 5118

       Căn cứ Thông báo số 73/TB-NTT ngày 05/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 3 năm học 2021-2022; xét nguyện vọng của sinh viên; Nhà trường thông báo gia hạn thời gian đóng học phí và xử lý N* học kỳ 3 năm học 2021-2022 như sau:

       1/ Thời hạn đóng học phí học kỳ 3 năm học 2021-2022 đến hết ngày 06 tháng 6 năm 2022.

       2/ Sau thời gian này, Nhà trường sẽ xử lý N* các trường hợp sinh viên chưa hoàn thành học phí theo quy định.

       Sinh viên đóng học phí trực tuyến hoặc nộp qua ngân hàng theo Hướng dẫn số 01/HD-NTT ngày 01/4/2021 của Hiệu trưởng Trường.

       Nhà trường thông báo đến các đơn vị có liên quan và sinh viên toàn trường biết để thực hiện.

 

Thông báo số 106/TB-NTT ngày 23/5/2022