Chức năng, nhiệm vụ

05/04/2021 - Lượt xem: 6211

1. Chức năng     

     Phòng Quản lý Đào tạo có vai trò xây dựng, điều tiết và quản lý các hoạt động giảng dạy và học tập trong nhà trường; tham mưu và trợ giúp Ban Giám hiệu Trường trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các định hướng chiến lược phát triển trong công tác giáo dục và đào tạo.

2. Nhiệm vụ

-  Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với công tác đào tạo của Trường.

-  Tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo làm cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo và đổi mới công tác đào tạo của Trường.

-  Giúp Ban Giám hiệu thực hiện chức năng quản lý và phát triển công tác đào tạo các bậc học hệ chính quy như: đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, đại học liên thông, cao đẳng liên thông, cao đẳng nghề qua các mảng công việc:

   a) Công tác giải quyết học vụ

   *  Nhận hồ sơ nhập học và quản lý, lưu trữ và bảo mật hồ sơ, kết quả học tập của người học (bằng văn bản và phần mềm quản lý học vụ) theo quy định của Trường và của Nhà nước.

   *  Giải quyết và xử lý các vấn đề liên quan đến học vụ của học sinh sinh viên đang theo học theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của trường đối với từng bậc, hệ đào tạo.

   *  Quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận kết quả học tập.

   b) Công tác quản lý đào tạo

   *  Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ban Giám hiệu về xây dựng mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo, đề cương học phần; quản lý chương trình đào tạo và đề cương học phần các khóa cho tất cả các ngành đào tạo hệ chính quy trong Trường.

   *  Xây dựng các văn bản và hướng dẫn về công tác quản lý đào tạo của Trường.

   *  Chủ trì và phối hợp với các khoa soạn thảo hồ sơ để mở ngành đào tạo mới.

   *  Lập kế hoạch đào tạo năm học cho các khóa, các bậc học tại Trường; Xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát kế hoạch giảng dạy và học tập, thời khóa biểu, lịch thi cho hệ chính quy của Trường.

   *  Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức điều phối hoạt động giảng dạy, đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo. Đề xuất hướng giải quyết nhằm không ngừng hoàn thiện công tác quản lý giảng dạy và học tập của hệ chính quy trong Trường.

   *  Hoàn tất các thủ tục thanh toán lương cho giảng viên thỉnh giảng.

   *  Hoàn tất các thủ tục về nhập học, thôi học và tốt nghiệp của người học theo chức năng quản lý.

   *  Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đào tạo các hệ chính quy của Trường.

   *  Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê và báo cáo kịp thời về đào tạo các hệ chính quy theo yêu cầu của Bộ và của Trường.

c) Công tác xét học vụ

*  Tổ chức quản lý kết quả học tập của sinh viên, đánh giá chất lượng đào tạo.

*  Thực hiện việc xét học vụ cuối mỗi năm học và xét tốt nghiệp cho học sinh sinh viên cuối khóa học.

   d) Công tác tổ chức thi và chương trình sự kiện

   *  Tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh liên thông, thi tuyển sinh đại học cao đẳng.

   *  Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   *  Thường trực các hội đồng: tuyển sinh, xét tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy.

   *  Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức các chương trình liên quan đến học sinh sinh viên và giảng viên, giáo vụ Khoa/Viện như: lễ khai giảng, lễ trao bằng tốt nghiệp, chương trình họp mặt giảng viên, chương trình ngày thư ký,...

_____ 

 

Tin liên quan

Nhân sự - 19/09/2022

Xem thêm