$(if chap-id)
$(endif)

Địa chỉ đăng kí môn học của Phòng Đào tạo:

Server 1 (Public): Nhấp vào đây
Server 2 (Public): Nhấp vào đây
Server 3 (Public): Nhấp vào đây