$(if chap-id)
$(endif)

Đăng ký học phần: Nhấp vào đây
Phòng đào tạo : Link chính thức
Link dự phòng