$(if chap-id)
$(endif)

Đăng ký học phần: Nhấp vào đây

Phòng đào tạo (Hệ thống cũ) : Link 1
Link 2